Bekendmaking openbaar onderzoek: Onteigening Weidenstraat

Gemeente Drogenbos
Aankondiging openbaar onderzoek

Aankondiging openbaar onderzoek betreffende onteigening voor het algemeen nut van onroerende goederen gelegen te Drogenbos zijnde lot 1 van het perceel kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie B, n° 97c2.

De gemeente Drogenbos maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot het voornemen van de gemeente Drogenbos om voor de realisatie van het strategisch project Zennevallei hoger vermeld perceel te onteigenen conform de bepalingen van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 16/09/2019 tot en met 15/10/2019 ter inzage in het gemeentehuis van Drogenbos, tijdens de openingsuren.
Tijdens die periode kan het dossier ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente Drogenbos.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren dienen toe te komen via beveiligde zending of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het gemeentebestuur Drogenbos – Grote Baan 222 – 1620 Drogenbos