Verkiezingen 2024

In 2024 wordt er 2 keer gestemd.

Op 9 juni 2024 kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams parlement.

Op 13 oktober 2024 vinden de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hier ga je dus stemmen voor de provincieraad, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Voor beide verkiezingen zijn de modaliteiten verschillend.

Verkiezingen juni 2024 (Federale, regionale en Europese verkiezingen)

De FOD Binnenlandse Zaken bereidt de federale, regionale en Europese verkiezingen voor die op zondag 9 juni 2024 zullen doorgaan. De opkomstplicht is van toepassing.

Wie kan er stemmen?

  • Belgen (18+) die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente moeten zich niet registreren voor de verkiezingen. Zij staan automatisch op de kiezerslijsten.
  • Belgen die op 9 juni 2024 16 of 17 jaar zijn, mogen gaan stemmen voor het Europees Parlement, maar het is nog geen plicht. Je moet je hiervoor niet inschrijven, je staat automatisch op de kiezerslijst.
  • Indien je een 16-,17- of meerderjarige Europese burger bent die in België verblijft, kan je in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. Wanneer je dit doet, kan je niet in jouw thuisland stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van je gemeente moet je ten laatste op 31 maart 2024 indienen. Indien je hebt deelgenomen aan de verkiezingen in 2018, moet je dit niet opnieuw aanvragen. De aanvraag kan u online indienen via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be. Het formulier kan ook op de gemeente afgehaald en/of binnengebracht worden. Meer informatie en de voorwaarden vind je op www.europeanelections.belgium.be.
  • Indien je als Belg in het buitenland verblijft en je bent ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, dan moet je je inschrijven bij jouw consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

Stemmen met een volmacht

Voor wie?

Sommige kiezers kunnen hun stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtkrijger stemmen in naam van de volmachtgever. De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Je kan een volmacht geven aan iemand die binnen dezelfde kieskring zit en dus op dezelfde kandidaten kan stemmen als een kiezer die de volmacht geeft. Een EU burger of minderjarige kiezer kan niet op kandidaten voor de Kamer of het Vlaams Parlement stemmen. Bijgevolg kan een EU burger of minderjarige kiezer geen volmacht uitoefenen voor een meerderjarige Belg. Een meerderjarige Belg kan wel een volmacht uitoefenen voor een EU burger, aangezien hij/zij ook deelneemt aan de verkiezing voor het Europees Parlement.

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

Hoe aanvragen?

Om een volmacht te geven moet je een volmachtformulier voor Belgische of Europese kiezers in te vullen. Deze formulieren vind je terug op de website https://verkiezingen.fgov.be/ of kan je gratis aanvragen bij jouw gemeentebestuur.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand een volmacht kan geven. Het is belangrijk te weten dat een arts, de werkgever, de directie van een onderwijsinstelling of penitentiaire instelling of de organisator van een religieuze activiteit of activiteit om een overtuiging tot uiting te brengen het volmachtformulier moet ondertekenen vooraleer het door de voorzitter van het stembureau aanvaard kan worden.

Meer informatie vind je op https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht

Wat mee te brengen?

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevulde volmachtformulier
  • zijn eigen identiteitskaart
  • jouw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau)

De volmachtkrijger vindt de locatie van jouw stembureau op jouw oproepingsbrief.

Wat moet ik doen als ik mijn oproepingsbrief verloren heb?

Je kan een duplicaat afhalen bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur is open op de dag van de verkiezing tot de sluiting van de stembureaus. Dit is enkel voor zaken die de verkiezingen aanbelangen zoals om een duplicaat af te halen van een verloren oproepingsbrief.

Meer informatie

In tijden van verkiezingen rijzen er veel vragen. Om die op een efficiënte manier te kunnen beantwoorden, heeft de FOD Binnenlandse Zaken een nieuwe communicatielijn opgezet. De verkiezingswebsite https://verkiezingen.fgov.be/ is het belangrijkste referentiepunt voor het beantwoorden van bijna alle vragen. Vind je hier toch niet het antwoord op jouw vraag, dan kan je met hen contact opnemen via een online formulierhttps://verkiezingen.fgov.be/Contactformulier.

Verkiezingen oktober 2024 (Lokale en provinciale verkiezingen)

Het Agentschap Binnenlands Bestuur bereidt de verkiezingen voor die op zondag 13 oktober 2024 zullen doorgaan.

In Drogenbos ga je dus stemmen voor de provincieraad, de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Voor deze lokale verkiezingen is vanaf dit jaar geen opkomstplicht meer.

Op https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest, de verkiezingssite van het Agentschap Binnenlands Bestuur, vindt u alle informatie over de lokale en provinciale verkiezingen alsook het Vlaamse kiesdecreet.