naar top

Oproep kandidaatstelling GECORO

Gepubliceerd op ma 03 januari 2022

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt samengesteld. We doen een warme oproep om je hiervoor kandidaat te stellen: individuele personen en verenigingen of organisaties die kandidaten voordragen kunnen zich kandidaat stellen tot 31 maart 2022, via het online inschrijvingsformulier.

Wat?

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De voornaamste taken van de GECORO hebben te maken met ruimtelijke planning zoals advies over gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, woonomgevingsplan, planologische attesten, ... De raad adviseert het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. De GECORO kan ook zelf hierin initiatief nemen.

Meer informatie over de wat de GECORO is en hoe de raad werkt, vind je op de website van de VVSG en de VRP.

Wie?

De GECORO werkt optimaal indien een voldoende maatschappelijke verwevenheid en een evenwichtige samenstelling bekomen wordt. Enthousiaste, geëngageerde personen, met een zekere voeling met de gemeente, die een brede kijk hebben en een lange termijnsvisie hanteren, zorgen ervoor dat de GECORO een kwaliteitsvolle adviesraad vormt. Als GECORO-lid weet u wat er leeft in de gemeente en kan u een onderbouwde bijdrage leveren door ervaring, interesses of beroep.

We zijn hiervoor op zoek naar leden:

 • - deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening. Deskundigheid hangt af van verschillende factoren (opleiding, diploma, kennis, ervaring, …) en moet aangetoond worden aan de hand van een CV en motivatiebrief.
  volgende aspecten zullen worden beoordeeld:
  • o Voeling hebben met wat in de gemeente Drogenbos leeft.
  • o Voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek als van drukkingsgroepen
  • o Beroepsmatig geen (vastgoed-)belangen hebben of nastreven in de gemeente
  • o Inzicht hebben in, of vertrouwd zijn met de ruimtelijke ordening of bereid zijn zich ermee vertrouwd te maken.
  • o Voldoende competent zijn om ambtelijke rapporten op een korte termijn door te nemen, om zich een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, en om er daarna over te vergaderen en tot een advies te komen dat in overeenstemming is met de reglementering.
  • o Communicatievaardig en luisterbereidheid.

Bij de samenstelling van de leden dient er rekening gehouden te worden met een 2/3e man-vrouwverhouding. We doen hierbij dan ook een warme oproep naar de verenigingen om zowel een mannelijke als een vrouwelijke kandidaat voor te dragen!

Wil je je kandidaat stellen?

Stel je kandidaat op uiterlijk 31 maart 2022 via het online inschrijvingsformulier. Deskundigen dienen hun kandidaatstelling te motiveren en onderbouwen met een CV en motivatiebrief. Kandidaten voorgedragen door een vereniging of organisatie moeten een motivatiebrief en een schriftelijk akkoord van de voorzitter omtrent de kandidaatstelling toevoegen.

Voor vragen en/ of meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst Wonen en Omgeving (tel.: 02/333 85 16 of mail: wo@drogenbos.be).

Terug naar nieuwsoverzicht
 • GECORO

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
OMV@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Enkel op afspraak 

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Enkel op afspraak