Bekendmakingen

Register der bekendmakingen

Lokale besturen zijn verplicht om binnen welbepaalde termijnen een aantal welomschreven besluiten, lijsten met besluiten, stukken en reglementen en verordeningen te publiceren op hun webtoepassing. 


De correcte publicatie van de welomschreven reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur moet blijken uit het register der bekendmakingen van deze reglementen en verordeningen. 


Het lokaal bestuur van Drogenbos maakt gebruik van de gespecialiseerde en gevalideerde notuleringsoftware van de firma Remmicom om de besluitvorming administratief te ondersteunen en te publiceren. Deze software is aangepast aan de laatste standaarden en technische specificaties (maturiteitsniveau 2 behaald in het validatieprogramma van het Agentschap Binnenlands Bestuur).

In de raadpleegomgeving worden, in overeenstemming met de geldende publicatieverplichtingen, de nodige documenten (agenda, besluitenlijsten, notulen en uittreksels van besluiten) gepubliceerd. Dit systeem bevat de unieke identificatie en datum van publicatie van het bekendgemaakte document en is zo opgezet dat onmerkbare wijziging van de gepubliceerde en gelogde gegevens redelijkerwijs kan worden uitgesloten. De raadpleegomgeving is hier terug te vinden: https://www.drogenbos.be/nl/bekendmaking