Proclaimer

1. Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Drogenbos, Grote Baan 222, 1620 Drogenbos en het OCMW Drogenbos, Grote Baan 226, 1620 Drogenbos. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het gemeentebestuur en OCMW van Drogenbos kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het gemeentebestuur en OCMW van Drogenbos zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. 

2. Beheer van informatie

Het gemeentebestuur en OCMW van Drogenbos leveren de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het gemeentebestuur noch het OCMW van Drogenbos kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert de dienst Communicatie zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hierover kunnen gestuurd worden naar info@drogenbos.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het gemeentebestuur of het OCMW van Drogenbos aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het gemeentebestuur of het OCMW van Drogenbos. Het gemeentebestuur en het OCMW van Drogenbos en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

Het gemeentebestuur en het OCMW van Drogenbos plaatsen ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het gemeentebestuur en het OCMW van Drogenbos geven geen enkele garantie over de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kunnen hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het gemeentebestuur en het OCMW van Drogenbos aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Als de informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behouden het gemeentebestuur en het OCMW van Drogenbos zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen altijd gemeld worden aan info@drogenbos.be.

Het gemeentebestuur en het OCMW van Drogenbos behouden zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

 5. Persoonsgegevens

Het gemeentebestuur en het OCMW van Drogenbos verzamelen geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan het gemeentebestuur dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal enkel voor interne doeleinden verwerkt worden. Het gemeentebestuur verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het gemeentebestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken, geeft de gebruiker aan het gemeentebestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent het gemeentebestuur aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Hiervoor kan het gemeentebestuur gecontacteerd worden op info@drogenbos.be

6. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het gemeentebestuur en het OCMW van Drogenbos behouden elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

7. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. 

8. Contactgegevens

Gemeente Drogenbos, Grote Baan 222, 1620 Drogenbos

OCMW Drogenbos, Grote Baan 226, 1620 Drogenbos

02 333 85 14 - info@drogenbos.be 

COOKIES

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3. Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

4. Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.