Beleid

Op 19 december 2019 stelde zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan 2020-2025 vast.

Het meerjarenplan bevat, naast de strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Het meerjarenplan beschrijft het beleid dat het bestuur wenst te voeren, en dit gedurende de hele periode waarvoor de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werden verkozen.

De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het planningsgedeelte van de beleids- en beheerscyclus. Een lokaal bestuur legt in het meerjarenplan de grote lijnen van het beleid voor de komende jaren vast. Elk jaar wordt het meerjarenplan minimaal éénmaal aangepast.

Het meerjarenplan bestaat uit een inhoudelijk (de beleidsnota) en een financieel gedeelte (de financiële nota).  De beleidsnota bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen die het bestuur naar voor schuift.

De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de toelichting van het meerjarenplan. De regelgeving legt geen verplichte inhoud op. Het is de bedoeling dat de besturen nagaan wat hun sterktes/zwaktes en opportuniteiten/bedreigingen (SWOT) zijn. Dit is een beleidsvoorbereidend document aangereikt door de administratie. Op basis van deze omgevingsanalyse, de Vlaamse beleidsprioriteiten en hun eigen beleidsvisie definiëren de beleidsmakers hun meerjarenplan voor de komende legislatuur.

De politieke bestuursnota geeft weer welke doelstellingen het gemeentebestuur wenst te realiseren tijdens haar legislatuur 2020-2025.

Het meerjarenplan, de omgevingsanalyse en de politieke bestuursnota kan u hier raadplegen.