Taxivergunning

 Een aanvraag voor een taxivergunning dient u in te dienen bij:

 • een vergunning aan te vragen voor het exploiteren van een taxidienst
 • een wijziging aan te vragen van de bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst
 • een wijziging aan te vragen van de vergunningstarieven, op voorwaarde dat de gemeenteraad de tarieven niet heeft vastgesteld
 • een vergunning, een verhoging of een vermindering van reservevoertuigen aan te vragen

Wat is een taxidienst?

Op deze aanvraag is het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van toepassing.

Met een taxidienst wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld, die aan de volgende eisen voldoet:

 • het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd
 • het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt
 • de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan als het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt als collectieve taxidienst
 • de bestemming wordt door de cliënt bepaald.

Onderstaand formulier stuurt u aangetekend op aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Drogenbos. 

Een aanvraag voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder dient u in te dienen bij:

 • een vergunning aan te vragen voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
 • een wijziging aan te vragen van de bestaande vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
 • een wijziging aan te vragen van de vergunningstarieven.

Wat is een exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder?

Op deze aanvraag is het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van toepassing. Wat is een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder? Met diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder worden alle bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld, die noch geregeld vervoer noch taxidiensten zijn en die naar bouw en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van ten hoogste 9 personen, de bestuurder inbegrepen.

Een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder moet aan de onderstaande minimale voorwaarden voldoen:

 • Elke verhuring moet worden ingeschreven in een register dat op de zetel van de onderneming bijgehouden wordt en waarin de datum en het uur van de bestelling worden opgenomen, alsook het precieze voorwerp van het verhuurcontract en de prijs ervan. Dat register moet gedurende vijf jaar vanaf de ingebruikneming ervan, op de zetel van de onderneming worden bewaard
 • Het voertuig mag alleen ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon krachtens een schriftelijke overeenkomst waarvan het model door de Vlaamse Regering is vastgelegd. Als de overeenkomst ondertekend wordt voor de klant in het voertuig stapt, bevindt zich één exemplaar van die overeenkomst op de zetel van de onderneming en een kopie ervan in het voertuig; in de andere gevallen bevindt het origineel van de overeenkomst zich in het voertuig. De schriftelijke overeenkomst vermeldt in elk geval dat het voertuig ter beschikking gesteld wordt van de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor een duur van ten minste drie uur effectieve terbeschikkingstelling, geen leeg gereden kilometers
 • als het voertuig niet vooraf op de zetel van de onderneming verhuurd is, mag het zich noch op de openbare weg begeven noch erop stilstaan
 • het huurcontract slaat alleen op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.

Onderstaand formulier stuurt u aangetekend op aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Drogenbos

Openingsuren en contact

Grondgebiedzaken

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
grondgebiedzaken@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Voor inname openbaar domein (borden verboden te parkeren): elke ochtend open van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Voor alle andere vragen gelieve een afspraak te nemen (02 333 85 16 - OMV@drogenbos.be) op maandag van 16.30 uur tot 18.15 uur en woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.