Taxivergunning

Individueel bezoldigd personenvervoer

WAT?

Vergunning

Voor het uitbaten van een taxidienst heb je een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente waar je wil exploiteren. De vergunning is voor 5 jaar geldig in heel Vlaanderen.

Er zijn vier verschillende exploitatievormen:

 • Straattaxi: het voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen). De taxitarieven voor de straattaxi’s worden vrij bepaald door de exploitant. Ze moeten wel duidelijk geafficheerd worden en werken via een app.
 • Standplaatstaxi: het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. Hiervoor dient men een bijkomende machtiging per gemeente aan te vragen. Voor de standplaatstaxi’s worden de tarieven door het college van burgemeester en schepenen vastgelegd op voorstel van de exploitant en worden ze vermeld op de machtigingskaart. Standplaatstaxi’s dienen verplicht een taxilicht en taximeter te hebben.
 • Ceremonieel vervoer: het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • Openbaar vervoer – taxi: opdrachten voor het gebruik van het voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

Afhankelijk van het type vervoer dat je wilt uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/vergunning-voor-het-uitbaten-van-een-taxidienst

Vanaf 1/1/2020 zijn er minimale emissienormen voor voertuigen ingeschreven als taxivoertuig:

Aantal zitplaatsen Vanaf 01/01/2020     Vanaf 01/01/2025   Vanaf 01/01/2030  
  Inschrijving DIV vóór 01/01/2020   Inschrijving DIV na 01/01/2020 Inschrijving DIV vóór 01/01/2025 Inschrijving DIV na 01/01/2025 Inschrijving DIV vóór 01/01/2030 Inschrijving DIV na 01/01/2030
Tot 5 Geen   71 71 74 74 Zero - emissie
5 tot 8 Geen   66 66 71 71 Zero - emissie
Vanaf 8 (minibus) Geen   56 56 61 61 Zero - emissie

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet elke bestuurder van een dienst van individueel bezoldigd personenvervoer verplicht een bestuurderspas op zak hebben.

Om een bestuurderspas te krijgen, moet je de volgende documenten voorleggen:

 • Rijbewijs
 • medische keuring
 • bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen
 • uittreksel uit het strafregister, jaarlijks in te dienen

Adreswijzingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.

De aanvraag gebeurt in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

PROCEDURE

Op het platform van Vlaanderen kan je zelf alle vergunningen, machtigingen of bestuurderspassen in verband met individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen en beheren.

PRIJS

Vergunning

€350,00 of € 250,00 voor milieuvriendelijke voertuigen (retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd)

Bestuurderspas

€ 20,00 (retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd)

DOCUMENTEN

Welke documenten moeten aan boord van het voertuig aanwezig zijn Vergunningen IPB?

Straattaxi’s en standplaatstaxi’s

Elk voertuig in dienst heeft twee geplastificeerde vergunningskaarten voor individueel bezoldigd personenvervoer aan boord.

Eén kaart wordt op de rugleuning van de voorste passagiersstoel bevestigd. Als het voertuig maar over twee deuren beschikt, wordt die kaart op het dashboard bevestigd. De gegevens van die kaart zijn leesbaar voor de vervoerde persoon.

De tweede kaart wordt bevestigd aan de achterruit, rechts onderaan, tenzij het voertuig beschikt over een tarievenkaart. De gegevens van die kaart zijn van buiten uit leesbaar voor derden.

Ceremonieel vervoer

Elk voertuig in dienst heeft twee geplastificeerde vergunningskaarten voor individueel bezoldigd personenvervoer aan boord.

Eén kaart wordt op de rugleuning van de voorste passagiersstoel bevestigd. Als het voertuig maar over twee deuren beschikt, wordt die kaart op het dashboard bevestigd. De gegevens van die kaart zijn leesbaar voor de vervoerde persoon.

De tweede vergunningskaart wordt bevestigd aan de binnenkant van de voorruit, rechts bovenaan, zodat deze voor derden leesbaar is van buiten.

Openbaarvervoertaxi’s

Enkel voertuigen die vergund zijn als straattaxi kunnen worden ingezet als OV-taxi. Met betrekking tot de vergunningen aan boord zijn hier dus dezelfde regels van toepassing als bij de straattaxi’s.

TARIEFSTRUCTUUR

Straattaxi’s en standplaatstaxi’s

De tariefstructuur wordt voor het begin van de rit, of bij een bestelde rit voor het begin van de bestelling, op een transparante manier kenbaar gemaakt aan de kandidaat-klant.

De tariefstructuur bestaat uit één of meer componenten, waaronder:

 • de startprijs
 • de wachtprijs per minuut
 • de prijs per kilometer
 • de prijs per minuut
 • het gecombineerd tarief
 • het forfaitair tarief voor een welbepaalde rit
 • het minimum- en maximumtarief voor een welbepaalde rit.

Minstens alle gebruikte componenten worden vermeld .

De tariefstructuur is op fysieke wijze zichtbaar in het voertuig, op een tarievenkaart, waarvan het model is vastgelegd. De tariefstructuur wordt bevestigd op achterste zijruit aan de rechterkant.

Ceremonieel vervoer

Het voertuig mag alleen ter beschikking gesteld worden van een natuurlijke of rechtspersoon voor een ceremonie op basis van een schriftelijke overeenkomst waarvan het model vooraf bepaald is en waarvan een exemplaar zich op de zetel van de onderneming bevindt, en een kopie aan boord van het voertuig.

Het voertuig wordt op basis van de overeenkomst minstens drie uur aaneensluitend ter beschikking gesteld.

De klachtenkanalen worden vermeld in de overeenkomst.

Openbaarvervoertaxi’s

De tarieven worden bepaald in samenspraak met de Mobiliteitscentrale. Deze worden vooraf aan de klant meegedeeld.

APPARATUUR

Welke apparatuur moet je in het voertuig installeren?

Straattaxi’s en standplaatstaxi’s

Straattaxi’s en standplaatstaxi’s moeten apparatuur hebben die:

 • enerzijds de rittengegevens kan registreren,
 • anderzijds de juiste informatie kan overmaken aan de klant, zoals het op voorhand geven van een indicatie van de totale ritprijs.

Dit kan in de vorm van een taximeter of een app.

De standplaatstaxi’s zijn bovendien voorzien van een taxilicht, dat brandt wanneer het voertuig vrij is en in alle andere gevallen gedoofd is.

Ceremonieel vervoer

Voor ceremonieel vervoer werd geen verplichte apparatuur gespecifieerd.

Openbaarvervoertaxi

Voor de openbaarvervoertaxi moet je vanaf eind 2021 een overeenkomst met de (nog op te richten) Mobiliteitscentrale hebben.

Enkel voertuigen die vergund zijn als straattaxi kunnen worden ingezet als OV-taxi. De minister of zijn gemachtigde kan uitzonderingen bepalen voor voertuigen die uitsluitend ingezet worden voor het vervoer van personen met verminderde mobiliteit. De Mobiliteitscentrale kan bovendien aanvullende voorwaarden bepalen met betrekking tot de herkenbaarheid van het voertuig.

REGELGEVING

Decreet individueel personenvervoer van 20 maart 2019 (https://www.vlaanderen.be/decreet-over-het-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxidecreet)

Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden individueel bezoldigd personenvervoer (https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/5DC27B235084E70008000090).

MEER INFO

Voor meer info kan je terecht bij de Dienst Wonen en Omgeving.

Openingsuren en contact

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Enkel op afspraak