Aanvraag van een tenlasteneming

Wanneer je als vreemdeling voor een kort verblijf naar België wil komen, kan je met een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) aantonen dat je kredietwaardig bent. Via deze verbintenis staat een persoon garant voor deze tenlasteneming.

Als vreemdeling moet je bewijzen dat je over voldoende middelen beschikt om in je levensonderhoud te voorzien. Ook onderdanen die niet visumplichtig zijn, moeten dit bewijs kunnen leveren.

De garant heeft de Belgische nationaliteit en is ingeschreven in het bevolkingsregister of is een vreemdeling met een onbeperkt verblijfsrecht in België. De garant moet kredietwaardig zijn.

Te volgen procedure

De garant vult de verbintenis tot tenlasteneming in. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente of kan online worden gedownload. De garant laat zijn handtekening door de gemeente legaliseren. Een legalisering kost 2,50 euro.

Niet-visumplichtige onderdanen

Als je niet visumplichtig bent, stuurt de gemeente de verbintenis tot tenlasteneming en de bewijzen van de kredietwaardigheid naar de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ). De DVZ zal de financiële draagkracht van de garant beoordelen.

Bij een positieve beslissing van de DVZ nodigt de gemeente de garant uit om de goedgekeurde bijlage 3bis af te halen. Vanaf dan heb je 6 maanden de tijd om als niet-visumplichtige onderdaan naar België te komen.

Visumplichtige onderdanen

Als je visumplichtig bent, stuurt de garant je de goedgekeurde bijlage 3 bis toe, evenals de bewijzen van zijn kredietwaardigheid. Om discretieredenen mag de garant de bewijzen van zijn kredietwaardigheid samen met een kopie van bijlage 3bis in een verzegelde enveloppe per diplomatieke of consulaire koerier verzenden.

Nadat de DVZ de verbintenis tot tenlasteneming en andere voorwaarden voor een kort verblijf heeft goedgekeurd, zal de dienst de ambassade opdragen om het visum af te leveren. Vanaf de datum van de legalisatie door de gemeente heb je 6 maanden de tijd om naar een Schengenpost te gaan om er met de bijlage 3bis een visumaanvraag in te dienen. In overleg met de DVZ zal de Belgische post nagaan of de garant over voldoende financiële middelen beschikt. 

Gevolgen van een tenlasteneming

De garant verbindt er zich toe om gedurende een bepaalde periode bepaalde kosten op zich te nemen. In dat verband verbindt de garant zich niet enkel ten aanzien van jou, maar ook ten opzichte van het OCMW en de Belgische staat.

Hoe lang duurt een tenlasteneming?

De garant verbindt zich voor een periode van 2 jaar vanaf het moment dat je het Schengengrondgebied betreedt. 

Te dekken kosten

De garant verbindt zich voor alle kosten van je verblijf, je gezondheidszorgen en je repatriëring.

Einde van de tenlasteneming

Er komt een einde aan de tenlasteneming in deze gevallen (omzendbrief van 9 september 1988 betreffende de verbintenis tot tenlasteneming):

  • Je betreedt het Schengengrondgebied zonder in het bezit te zijn van de vereiste binnenkomstdocumenten.
  • Je verlaat het Schengengrondgebied.
  • Je wordt, op grond van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, toegelaten of gemachtigd om in België te verblijven. Bijvoorbeeld: je bent als toerist in België aangekomen en hebt meteen na je aankomst een gezinsherenigingsprocedure opgestart, waarna je een inschrijvingsbewijs hebt gekregen.
  • Je garant doet afstand van de tenlasteneming en de DVZ aanvaardt een tenlasteneming door een andere garant.
  • De geldigheidsduur van de verbintenis tot tenlasteneming is verstreken. Je bevindt je meer dan 2 jaar na het betreden van het Schengengrondgebied nog steeds in een Schengenlidstaat.
  • De DVZ eist van de bevoegde overheden dat ze je inreisverklaring of je visum verlengen. De garant betekent dat hij de tenlasteneming niet langer op zich wil nemen.
  • Je betreedt als niet-visumplichtige vreemdeling het Schengengrondgebied nadat er meer dan 3 maanden verlopen zijn sinds de datum waarop de garant door het gemeentebestuur werd verzocht om de toelating voor de verbintenis tot tenlasteneming in te trekken.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 11
e-mail
burgerzaken@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur en 14.00 uur - 16.00 uur

Enkel op afspraak voor vreemdelingendossiers