Stedenbouwkundige Melding voor handelingen in industriegebied

Met dit formulier meldt u handelingen die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze voorwaarden luiden:

Voor de verbouwing of uitbreiding van een bestaand, hoofdzakelijk vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf, gelegen in industriegebied in de ruime zin, wordt de vergunningsplicht vervangen door een verplichte melding, als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

1° de handelingen brengen geen wijziging van de industriële of ambachtelijke functie met zich mee;

2° er wordt geen bedrijfswoning gecreëerd;

3° de uitbreiding maakt een fysisch geïntegreerd deel uit van het bestaande gebouwencomplex;

4° de werken gaan niet gepaard met een ontbossing, inname of aantasting van bufferzones;

5° de hoogte van de gebouwen wordt beperkt tot de afstand tot de zijdelingse en de achterste perceelsgrenzen;

6° de afstand tot de zijdelingse en de achterste perceelsgrenzen bedraagt minstens 3 meter;

7° de gebouwen zijn niet hoger dan 10 meter;

8° voor de inrichting is een milieuvergunning klasse I of II verleend, en de gebouwen zijn in het aanvraagdossier van de milieuvergunning vermeld.

Deze handelingen mogen slechts gemeld worden onder de volgende voorwaarden:

  • de handelingen zijn niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen, met behoud van de toepassing van de andere regelgeving die van toepassing is;
  • de handelingen worden niet uitgevoerd op percelen waarop voorlopig of definitief beschermde monumenten aanwezig zijn, in voorlopig of definitief beschermde landschappen, in voorlopig of definitief aangeduide erfgoedlandschappen, in voorlopig of definitief beschermde stads- en dorpsgezichten, of in voorlopig of definitief beschermde archeologische monumenten;
  • de handelingen worden niet uitgevoerd in een oeverzone, afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, noch in de 5 meter brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare waterlopen;
  • de handelingen worden niet uitgevoerd voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook. 
  • Wordt aan één van deze voorwaarden niet voldaan dan volstaat een melding niet en moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

Wie vult dit formulier in?

De melder vult dit formulier in en ondertekent het.

Is voor de werken een architect nodig (Wet op de bescherming van de titel en van het beroep van architect) dan moet ook de architect dit formulier ondertekenen.

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen gaat na of de gemelde handelingen meldingsplichtig zijn of niet verboden zijn.

Als de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het college akte van de melding. Het college bezorgt u de meldingsakte met een beveiligde zending binnen dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding. U mag de gemelde handelingen uitvoeren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte.

 Als de handelingen verboden of niet meldingsplichtig zijn, stelt het college van burgemeester en schepenen u hiervan binnen dezelfde ordetermijn in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven.

 

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Enkel op afspraak 

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag gesloten
Morgen: 9.00 uur - 12.00 uur

Enkel op afspraak