Exploitatievergunning horeca

Het openhouden, openen of heropenen van horecazaken is steeds onderworpen aan een exploitatievergunning af te leveren door het college van burgemeester en schepenen, na advies van de brandweer. Deze toelating tot exploitatie is steeds herzienbaar.

Er is een exploitatievergunning horeca nodig voor elke vaste horeca-inrichting. Een vaste horeca-inrichting wordt omschreven als elke plaats of lokaal waar voeding en/of drank, van welke aard ook, voor gebruik ter plaatse wordt verkocht of (gratis) verstrekt.

Alle bestaande en nieuwe horeca-inrichtingen moeten aan dit reglement voldoen vanaf het moment van opening. Bij elke wijziging van exploitatie of exploitant, bij transformatie- of renovatiewerken en bij elke wijzing die de brandveiligheid kan beïnvloeden dient een nieuwe aanvraag tot exploitatie te worden ingediend.

Geen enkele horeca-inrichting mag openen zonder vereiste exploitatievergunning horeca te bekomen.

Er is geen vergunning voor horeca-inrichting nodig voor een occasionele horeca-inrichting. Onder occasionele horeca-inrichting verstaat men de drankgelegenheid die, naar aanleiding van om het even welke gebeurtenis van voorbijgaande aard, en maximaal tien maal per jaar en telkens voor niet langer dan vijftien opeenvolgende dagen wordt gehouden door een maatschappij of een particuliere vereniging, vb. een fuif.

Drankgelegenheden gehouden op tentoonstellingen en op markten (lenteavondmarkt, rommelmarkt, jaarmarkt) worden geacht occasionele drankgelegenheden te zijn voor de gehele duur van de tentoonstelling of markt, ongeacht de hoedanigheid van de exploitant. Deze occasionele Horeca-inrichtingen zijn niet onderworpen aan de in dit reglement voorziene vergunningsplicht.

Hoe een exploitatievergunning horeca aanvragen?

De exploitant dient de aanvraag voor een exploitatievergunning horeca in te dienen minstens 50 kalenderdagen voor de (her)opening van een horeca-inrichting. Elke wijziging aan de lokalen dient door de exploitant van de horecazaak aan de dienst grondgebiedzaken van de gemeente Drogenbos gemeld te worden.

Deze vereiste stukken dienen toegevoegd te worden bij het aanvraagformulier, meer bepaald:

  • Een kopie van de identiteitskaart van de exploitant
  • Een grondplan van de horeca-inrichting met aanduiding van de oppervlakte en de nooduitgangen
  • Een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • Kopie van de aanvraag voor toelating of registratie bij FAVV
  • Een moraliteitsattest voor de exploitanten die niet in Drogenbos wonen.
  • Een milieuvergunning indien van toepassing

Het ingevulde en ondertekende formulier dient samen met de gevraagde documenten opgestuurd te worden naar het gemeentebestuur van Drogenbos, Grote Baan 222, of kan ook rechtstreeks afgegeven worden bij de dienst grondgebiedzaken.

Behandelingstermijn

De vergunningsaanvraag wordt binnen een termijn van 50 kalenderdagen behandeld. Indien gerechtvaardigd mag de termijn eenmaal voor maximaal dezelfde duur worden verlengd door het college van burgemeester en schepenen. De verlenging en de duur ervan worden met redenen omkleed en worden voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn ter kennis van de aanvrager gebracht.

Bij het uitblijven van een antwoord binnen de vastgestelde of verlengde termijn, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

Duur en kosten van de vergunning

De exploitatievergunning horeca wordt afgeleverd op naam van de exploitant en is geldig voor een periode van 5 jaar. Voor het einde van de exploitatievergunning dient de exploitant een nieuwe aanvraag tot exploitatie in te dienen volgens de bepalingen van dit reglement.

Voor het afleveren van de exploitatievergunning horeca wordt door het gemeentebestuur van Drogenbos een bedrag van 50 euro dossierkosten gevraagd.

Openingsuren en contact

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Enkel op afspraak