Aanvragen voor netto handelsoppervlakten meer dan 1000 m²

Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² , dient het college van burgemeester en schepenen, voorafgaandelijk aan haar beslissing, het advies in te winnen van het NSECD.

De aanvraag wordt voorafgaand, vergezeld van een socio- economische studie, ingediend via een SE1 (unieke eenheid) of SE2 (een handelsgeheel bestaande uit meerdere vestigingen) formulier.

Bij ontvangst van het dossier wordt door de gemeente een ontvangstbewijs afgeleverd, de datum van het ontvangstbewijs bepaalt de startdatum van de termijnen zoals in de wet voorzien. Binnen de vijf dagen na ontvangst wordt een afschrift van het dossier door de gemeente overgemaakt aan het NSECD. In zoverre de totale netto verkoopoppervlakte meer dan 2000 m² bedraagt, informeert de gemeente tevens de aangrenzende gemeenten. De secretaris van het NSECD beschikt vervolgens over 20 dagen om het dossier volledig te verklaren. Bij een onvolledig dossier wordt de aanvrager verzocht zijn dossier te vervolledigen en wordt de gemeente hiervan in kennis gesteld. De termijnen worden geschorst voor de periode tot de ontvangst van de ontbrekende stukken.

Bij een volledig dossier, beschikt het Comité over een termijn van 35 dagen vanaf de volledig verklaring om een advies uit te brengen over volgende criteria:

  • de ruimtelijke ligging;
  • de bescherming van het stedelijk milieu;
  • de consumentenbescherming;
  • de naleving van de sociale en arbeidswetgeving.

Het Comité kan op verzoek, de aanvrager en de gemeente van inplanting horen. In zoverre de projecten meer dan 2000 m² bedragen, wordt ook de aangrenzende gemeenten de gelegenheid geboden om te worden gehoord.

Na ontvangst van het advies vanwege het NSECD, wordt de beslissing van de gemeente binnen de 70 dagen, na ontvangstdatum verklaring "volledig dossier", aan de aanvrager en aan het Comité overgemaakt.

Het NSECD-secretariaat:

Agentschap Innoveren & Ondernemen, dienst Vestiging & Ruimtelijke Economie,
Mevrouw Sonja Jalon, secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie
Koning Albert 2-Laan 35, bus 12 1
1030 Brussel.
Vergunning.handelsvestigingen@vlaanderen.be

Openingsuren en contact

Omgevingsvergunning

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Enkel op afspraak 

Wonen en Omgeving

adres
Grote Baan 222
1620 Drogenbos
tel.
02 333 85 16
e-mail
wo@drogenbos.be

Openingsuren

Vandaag: 9.00 uur - 12.00 uur
Morgen gesloten

Enkel op afspraak