Anti-Graffitibeleid in Drogenbos - Een eigentijdse aanpak

 

Graffiti, soms is het pure kunst, maar vaak ook zuiver vandalisme. Bovendien geven ongewenste graffiti en ‘tags’ een verloederde indruk.

Het College van Burgemeester en Schepenen wil de gemeente Drogenbos netter en properder maken. We willen graffiti/tags op een structurele manier uit het straatbeeld verwijderen.

 Hiervoor gaat de gemeente op een eigentijdse manier te werk, in een 4 luiken beleid:

 (1) Curatief luik:

Snel ageren werkt ontradend

De ambitie is om wilde graffiti en tags binnen de 7 dagen na het aanbrengen of rapporteren te laten verwijderen. Taggers willen gezien worden en bij snelle actie vanuit de gemeente mist de graffiti zijn doel.

Publieke gebouwen en privé eigendommen: de gemeente Drogenbos werkt samen met een gespecialiseerd bedrijf. Graffiti op privégebouwen, zoals woningen of KMO’s wordt gratis verwijderd.

Nutscabines: deze worden aangepakt in afstemming met nutsmaatschappijen.

Meldingen van graffiti en tags

De stadswachten fotograferen en rapporteren graffiti en tags tijdens hun ronde door de gemeente.

Inwoners kunnen graffiti en tags op privé of openbaar domein rapporteren via graffiti@drogenbos.be.

 

Procedure

Op basis van deze meldingen wordt de eigenaar aangeschreven en gevraagd een aanvraagformulier[2] in te vullen en onmiddellijk terug te sturen, voor een gratis verwijdering.

Indien de eigenaar geen beroep wenst te doen op de gratis dienst van de gemeente, dient hij binnen de 45 dagen de graffiti of tag zelf te verwijderen.

Na ontvangst van het aanvraagformulier, contacteert de gemeente de gespecialiseerde firma.

Indien de eigenaar een mailadres heeft opgegeven, krijgt hij een ontvangstmelding en een inschatting van de periode waarin de verwijdering kan plaatsvinden.

Eigenaars die niet binnen de 30 dagen reageren, en de graffiti niet binnen de 45 dagen verwijderd hebben, worden belast met een boete van 200 EUR per tag. De bedoeling hiervan is om een doeltreffend beleid te kunnen voeren.

Methodes hoe graffiti en tags worden verwijderd

Afhankelijk van de vervuilde ondergrond wordt er een keuze gemaakt uit een aantal reinigingsmethoden.

Harde ondergronden: Voor het verwijderen van graffiti op harde ondergronden waaronder bakstenen, betonstenen, blauwe hardsteen, porfier, graniet, marmers, natuursteen allerhande, silexwanden, betonnen constructies, staal, brons en andere, wordt gebruik gemaakt van de verschillende geschikte straalmiddelen. De straalmiddelen worden zodanig gekozen dat er geen schade wordt berokkend aan de ondergrond.

Zachte ondergronden: Voor het verwijderen van graffiti op zachte ondergronden waaronder verkeersborden, wegwijzers, plexi-glas, glas, PVC, gecoate oppervlakken, hout, aluminium wordt gebruik gemaakt van een biologisch reinigingsproduct, die de aangebrachte graffitiverf oplost.

Voor beide soorten reinigingsmateriaal wordt eerst op een niet opvallende plaats een experiment uitgevoerd.

Beschilderde ondergronden kunnen jammer genoeg niet behandeld worden met lichte zandstraal of speciaal reinigingsproduct. De eigenaar dient zelf de graffiti/tag te overschilderen.

 (2) Repressief luik:

Elke graffiti die wordt gerapporteerd wordt door de gemeente overgemaakt aan de politie, die deze opneemt in haar database.

Voor graffiti en tags op gemeentelijke eigendommen (gebouwen, straatmeubilair) dient de gemeente klacht in bij de politie die een PV opmaakt.

Bij graffiti op een privé eigendom wordt de eigenaar gevraagd om klacht neer te leggen. Dit kan indien de daders onbekend zijn via het politiekantoor van Drogenbos – Grote Baan 226 – 02 334 35 00 of indien de daders bekend zijn via het politiekantoor van Sint-Genesius-Rode - Zoniënwoudlaan 79 te 1640 Sint-Genesius-Rode - 02 363 73 83.

De politie en gemeente houden een database bij van alle tags zodat de daders kunnen vervolgd worden. Elk jaar worden een aantal daders gevat en vervolgd om schade terug te betalen of te herstellen (alternatieve straf).

 

 (3) Creatief luik

Om jongeren te sensibiliseren voor gemeentelijke en privé eigendommen zal ook een creatief luik worden uitgewerkt.

Zo kunnen jongeren en minder jongere artiesten zich creatief uitleven in een artistiek project rond graffiti.

De gemeente organiseert daarvoor een samenwerking met graffiti kunstenaars en  het FeliXart museum.

 (4) Sensibiliserend luik

In het gemeentelijk infoblad zal informatie over deze aanpak worden gepubliceerd. Op de website zal een speciale pagina komen met het graffitibeleid, de formulieren en ook de jaarlijkse resultaten van de aanpak.

De gemeenschapswachten zullen aan jongeren een flyer meegeven, waarin naar het artistieke project wordt uitgelegd.

De flyer met betrekking tot de aanpak zal bij het infopaket worden gevoegd dat aan alle nieuwe inwoners wordt overhandigd.

 

Deze verbintenis beperkt zich echter tot het inzetten van middelen: de gemeente zal alles in het werk stellen om de graffiti/tag te verwijderen binnen de grenzen van haar technische en budgettaire middelen.

Ook aan te vragen via graffiti@drogenbos.be, op termijn ook via de website van de gemeente.

 

Inwoners kunnen graffiti en tags op privé of openbaar domein rapporteren via het invulformulier (hieronder) en het ingevuld te mailen naar : graffiti@drogenbos.be.