Omgevingsvergunning - Informatie

Wat?

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning van kracht in alle lokale besturen in Vlaanderen, de omgevingsvergunning is sinds 23 februari 2017 reeds ingevoerd voor de provincies en De Vlaamse Overheid.

De omgevingsvergunning vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning. De verschillende vergunningenstelsels worden geïntegreerd tot één unieke vergunning. Later dit jaar zal dit ook gebeuren met de socio-economische vergunning.

De belangrijkste verandering is de verplichte digitale behandeling van de vergunningsaanvragen. Via www.omgevingsloket.be kan de aanvraag digitaal ingediend worden, waardoor er geen verplaatsing naar de gemeente hoeft gemaakt te worden. In de meeste gevallen zal u ook verplicht zijn de aanvraag digitaal in te dienen. Met de omgevingsvergunning zal er ook heel wat papierwerk verdwijnen.

Waarvoor?

Vooraleer u start met de volgende handelingen, inrichtingen of activiteiten moet u over een omgevingsvergunning beschikken (dit kan ook een combinatie zijn van verschillende onderdelen):

Stedenbouwkundige handelingen:

  • Het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van gebouwen of constructies.
  • Het vellen van grote bomen (bomen die op één meter hoogte een stamomtrek hebben van één meter of meer).
  • Ontbossen.
  • Het wijzigen van het reliëf van de bodem.
  • Het gebruiken van een grond als opslag of parking.
  • Het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt (woonwagens, kampeerwagens, tenten…).
  • Het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw.
  • Het opsplitsen van een woning in meerdere woongelegenheden.
  • Het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad…).Het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) van de eerste of de tweede klasse. De Vlaamse Regering heeft inrichtingen en activiteiten die risico’s en hinder met zich meebrengen ingedeeld in klasses.Ook voor het veranderen van de exploitatie van een iioa van de eerste of de tweede klasse moet een vergunning aangevraagd worden. Voor een aantal veranderingen, kan dit via een vereenvoudigde procedure zonder openbaar onderzoek en commissie, voor andere veranderingen moet de gewone procedure gevolgd worden. De vereenvoudigde procedure is van toepassing voor:
  • Voor nieuwe exploitaties van klasse I en II moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Voor klasse 3 volstaat een melding. (check hier de indelingslijst)
  • Exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 • een beperkte verandering. Dit is een verandering die geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot. De volgende veranderingen worden in elk geval geacht een betekenisvol bijkomend risico voor de mens of het milieu in te houden of de hinder significant te vergroten:

1° een nieuwe indelingsrubriek met een inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse omvat;

2° een nieuw perceel;

3° een uitbreiding van een of meer vergunde inrichtingen of activiteiten met meer dan 50%. De procentuele stijging van 50% wordt bepaald ten opzichte van de ingedeelde inrichting of activiteit die is vergund na het doorlopen van een procedure met een openbaar onderzoek;

4° de verandering van een GPBV-installatie die significante negatieve effecten heeft voor de mens of het milieu en de verandering van een GPBV-installatie die op zich voldoet aan de drempelwaarden van een indelingsrubriek die is aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst.

 • wanneer de aangevraagde verandering uitsluitend een indelingsrubriek van de derde klasse omvat;
 • wanneer de aangevraagde verandering uitsluitend tijdelijke inrichtingen of activiteiten omvat.

Verkavelen van gronden:

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. Via omgevingsvergunning kan u ook een bestaande verkaveling gaan wijzigen.

Toekomst

Na goedkeuring van wijziging van uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning (verwacht voorjaar 2018)

 • kleinhandelsactiviteiten
 • vegetatiewijziging

Vrijstelling of melding?

Bepaalde handelingen zijn vrijgesteld van vergunning of meldingsplichtig (korte procedure). Voor meer informatie kan u terecht op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw

https://www.drogenbos.be/nl/product/335/vergunningsplicht-vrijstelling-en-melding

Functiewijzigingen?

Een omgevingsvergunning is nodig als u de hoofdfunctie van het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wil wijzigen. Volgende functies worden beschouwd als hoofdfunctie:

1° wonen; 2° verblijfsrecreatie; 3° dagrecreatie, met inbegrip van sport; 4° land- en tuinbouw in de ruime zin; 5° detailhandel; 6° dancing, restaurant en café; 7° kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen; 8° industrie en bedrijvigheid; 9° gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; 10° militaire functie.

Architect nodig?

Als een vergunning niet nodig is, is de medewerking van een architect ook niet nodig. De werken kunnen dan meteen beginnen.

Voor werken waarvoor wel een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

De algemene regel is: invloed op de stabiliteit van de constructie = steeds architect.

https://www.drogenbos.be/nl/product/336/architect-nodig

Voorschriften?

Er zijn ook verschillende voorschriften die in sommige gevallen gevolgd moeten worden. Deze voorschriften zijn opgenomen in Bijzondere plannen van aanleg en/of Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. De plannen die van toepassing zijn in de gemeente kan u hier vinden:

https://www.drogenbos.be/nl/ruimtelijk-uitvoeringsplan

https://www.drogenbos.be/nl/product/299/bijzonder-plan-van-aanleg

Deze voorschriften kunnen ook opgenomen zijn in verkavelingsvergunningen.

In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de provincie Vlaams-Brabant of bij Vlaanderen, deze zijn beschreven in de Vlaamse Lijst (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025075¶m=inhoud&AID=1193519) en de Provinciale Lijst (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025075¶m=inhoud&AID=1193520).

Bijvoorbeeld indien er een gemeentegrens door uw perceel loopt, dient u uw aanvraag in te dienen bij Provincie Vlaams-Brabant. Opgelet, dit is niet het geval indien het de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft.

 

Advies?

https://www.drogenbos.be/nl/omgevingsvergunning-advies-en-afspraken

 

Hoe een aanvraag indienen?

 

https://www.drogenbos.be/nl/omgevingsvergunning-hoe-indienen